image banner
Đăng ký hội viên
1. Điều kiện để trở thành hội viên
    1. Hội viên chính thức của Hiệp hội là các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được thành lập và  hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; các cán bộ quản lý được cơ quan nhà nước giới thiệu, các cá nhân hoạt động trên các lĩnh vục trên đã nghỉ hưu tán thành điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp hội, đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội, hội phí hàng năm và được Ban chấp hành tỉnh hội công nhận đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội. Trong trường hợp các cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử sang kiêm nhiệm công tác Hiệp hội thì đương nhiên trở thành hội viên của Hiệp hội. 
    2. Hội viên liên kết của Hiệp hội là các tổ chức, doanh nghiệp không thuộc phạm trù doanh nghiệp (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) tán thành điều lệ Hiệp hội, tự nguyện làm đơn đều được xét để gia nhập Hiệp hội. Hội viên liên kết không có quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội, không được tham gia ứng cử, đề cử vào các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội.
    3. Hội viên danh dự của Hiệp hội là những công dân, các nhà Lãnh đạo, quản lý khoa học kỹ thuật và các tổ chức pháp nhân có công lao đối với sự phát triển của các doanh nghiệp  và các loại hình doanh nghiệp khác nói chung, có uy tín, có kinh nghiệm, có đóng góp tích cực cho Hiệp hội tán thành đềiu lệ và có nguyện vọng tham gia Hiệp hội, được Ban chấp hành tỉnh hội nhất trí mời làm hội viên danh dự của Hiệp hội. Hội viên danh dự không có quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội, không được tham gia ứng cử, đề cử vào chức vụ lãnh đạo của Hiệp hội.
    4. Các doanh nghiệp, tổ chức có đủ điều kiện muốn tham gia Hiệp hội cần làm đơn (theo mẫu quy định). Việc kết nạp hội viên mới do Thường trực Hiệp hội quyết định. Các tổ chức và cá nhân đó chính thức trở thành hội viên sau khi đóng lệ phí gia nhập và được nhận thẻ hội viên của Hiệp hội.
    5. Các hội viên là pháp nhân (doanh nghiệp hoặt tổ chức) của người đại diện của mình tại Hiệp hội. Người đại diện phải có thẩm quyền quyết định, được ghi rõ họ tên, chức vụ trong đơn xin gia nhập Hiệp hội. Trường hợp ủy nhiệm, người được ủy nhiệm làm đại diện phải đủ thẩm quyền quyết định và người ủy nhiệm phải chịu trách nhiệm về sự ủy nhiệm đó. Khi thay đổi người đại diện hội viên phải thông báo bằng văn bản cho Ban thường trực Hiệp hội.
2. Quyền hạn của hội viên
    1. Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của hiệp hội. Tham gia thảo luận, biểu quyết, phê bình, chất vấn Ban chấp hành về chủ trương và hoạt độn của Hiệp hội.Đề bạt nguyện vọng thông qua Hiệp hội và được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động của mình phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội.
    2. Được cung cấp những thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu sản xuất kinh doanh; tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo tay nghề do Hiệp hội tổ chức, hoặc Hiệp hội được mời tham gia.
    3. Được yêu cầu Hiệp hội can thiệp với các cơ quan có thẩm quyền về chế độ chính sách phù hợp với lợi ích chính đáng của hội viên, đảm bảo đúng pháp luật. Yêu cầu can thiệp giải quyết những vi phạm của tổ chức, cá nhân ngoài Hiệp hội làm tổn hại đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
    4. Tham gia các hợp đồng kinh tế do Hiệp hội ký với các đối tác trong và ngoài nước; được yêu cầu Hiệp hội làm trung gian tư vấn trong các giao dịch.
    5. Được Hiệp hội cung cấp thông tin, giúp đỡ hòa giải khi có tranh chấp, được tham gia các hình thức liên kết do Hiệp hội tổ chức.
    6. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên. Trong trường hợp này hội viên cần thông báo chính thức bằng văn bản cho Ban thường trực và sẽ nhận được sự đồng ý Ban thường trực trong vòng 30 (ba mươi) ngày.
    7. Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử, bầu cử các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội và quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội.
    8. Được khen thưởng về thành tích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, xúc tiến thương mại và những đóng góp xây dựng Hiệp hội.
    9. Được cấp thẻ hội viên.
3. Nghĩa vụ hội viên
    1. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định tại Điều lệ này.
    2. Tuân thủ Điều lệ của Hiệp hội và Nghị quyết của Ban chấp hành tỉnh hội xem xét. Trong trường hợp hội viên liên kết và hội viên danh dự có ý kiến khác với Nghị quyết phải được trình bày bằng văn bản để Ban chấp hành tỉnh hội xem xét.
    3. Cung cấp cho Ban thường trực Hiệp hội (khi có yêu cầu) những thông tin có liên quan đến mọi lĩnh vực hoạt động của mình để hội có đủ thông tin phục vụ những vấn đề hội viên có yêu cầu.
    4. Tham gia các hoạt động, sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết hợp tác với các hội viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh.
    5. Dự các buổi họp thường kỳ và bất thường của Hiệp hội.
    6. Đóng lệ phí gia nhập và hội phí đầy đủ và đúng kỳ hạn theo quy định.
    7. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các giao dịch, trừ khi được Hiệp hội phân công.
    8. Thực hiện báo cáo lên cơ quan Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.
4. Chấm dứt tư cách hội viên và thủ tục chấm dứt quyền hội viên
    1. Tư cách hội viên Hiệp hội sẽ không còn nếu xảy ra một trong những trường hợp sau:
         - Doanh nghiệp tự ngừng hoạt động, bị đình chỉ hoạt động, bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản.
         - Theo Quyết định của Ban chấp hành tỉnh hội với sự nhất trí của hơn 50% Ủy viên Ban chấp hành khi hội viên vi phạm một trong các điều sau:
              + Hoạt động trái quy định của pháp luật Việt Nam.
              + Hoạt động trái mục đích, điều lệ gây tổn hại đến uy tín của Hiệp hội.
              + Không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của hội viên, không thực hiện đúng hoặc vi phạm nghiêm trọng những quy định hoặc Nghị quyết của Hiệp hội.
         - Tất cả các hội viên (chính thức, liên kết, danh dự) khi bị tước quyền công dân thì đương nhiên bị xóa tên trong danh sách hội viên.
    2. Hội viên tự nguyện xin rút ra khỏi Hiệp hội.
    3. Quyền và nghĩa vụ của hội viên chấm dứt sau khi Ban thường trực Hiệp hội ra thông báo.
Tin khác
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 82
  • Tất cả: 225294