image banner
Phương hướng hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, trình Đại Hội I nhiệm kỳ 2009-2013
Phần I
    MỤC TIÊU

    1. Mục tiêu tổng quát
         Mục tiêu tổng quát của Hiệp hội là hình thành, củng cố bộ máy tổ chức; xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động; phát triển nguồn nhân lực; phát triển hội viên; phát triển hoạt động/dịch vụ tạo nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu phát triển của Hiệp hội và tăng cường họat động phục vụ lợi ích của hội viên, góp phần vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
    2. Các hoạt động của Hiệp hội
         2.1. Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan nhà nước để phản ánh tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp. Hỗ trợ công cuộc cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.
         2.2. Chủ động trong mối quan hệ hợp tác với các tổ chức bên ngoài, các hiệp hội doanh nghiệp tỉnh bạn, các tổ chức NGO để tạo sức mạnh và phục vụ được nhiều hơn cho hội viên.
         2.3. Tăng cường công tác phục vụ hội viên để thu hút thêm hội viên mới tạo một lực lượng đông đủ để Hiệp hội phát huy sức mạnh trong quan hệ với các cơ quan nhà nước. Chỉ tiêu tăng hội viên chính thức và hội viên liên kết của Hiệp hội trong nhiệm kỳ đạt số lượng 250 đến 300 hội viên.
         2.4. Cùng với các Sở, ban ngành thực hiện các chính sách hổ trợ doanh nghiệp về tài chính, tín dụng, lãi suất, miễn giảm thuế… cho hội viên để giúp hội viên vượt qua một số khó khăn ổn định phát triển sản xuất, giải quyết kịp thời những nhu cầu bức xúc của doanh nghiệp.
         2.5. Khai thác tốt các nguồn thu để có điều kiện tổ chức nhiều họat động tốt hơn cho hội viên, trong đó tăng cường nhiều họat động từ sự hổ trợ của các dự án Prisd, dự án Nâng cao đời sống, dự án IMPP  để hội viên tham gia nhiều hơn.
         2.6. Tăng tính hiệu quả của công tác ban chấp hành thông qua việc phân công đảm trách từng nhiệm vụ cụ thể.
         2.7. Bộ máy của Hiệp hội có đủ các ban chuyên môn nghiệp vụ nhằm  thực hiện hòan thành chương trình mà Đại hội đề ra. Không ngừng nâng cao đời sống của nhân viên để tạo động lực, sự nhiệt tình và tâm huyết cho họat động của Hiệp hội; đồng thời tùy theo tình hình họat động của Hiệp hội và năng lực của nhân viên, đào tạo để nâng cao trình độ và tính chuyên nghiệp của nhân viên trong công tác.
         2.8. Tổ chức họat động đào tạo, hợp tác với một tổ chức đào tạo có uy tín và chất lượng tốt để liên kết đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Tăng cường việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp thông qua hội thảo, tập huấn, trên trang wetr, đường dây nóng về những vấn đề doanh nghiệp quan tâm hoặc những vấn đề có tính thời sự.
         2.9. Hỗ trợ các nhóm ngành, các lĩnh vực sản xuất đang có nhu cầu liên kết thành lập hội hoặc chi hội.
Phần II
    NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHỦ YẾU

    1. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế, nước ngoài và các tổ chức Hiệp hội có cùng mục tiêu
         1.1 Xây dựng và phát triển quan hệ với các cơ quan nhà nước
                   Trong vận động để thành lập Hiệp hội và tổ chức đại hội, Ban vận động thành lập Hiệp hội đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội  vụ và giúp đỡ, hướng dẫn của các cơ quan hữu quan, cùng toàn thể các doanh nghiệp hội viên.
Sau Đại hội, Hiệp hội tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với các cơ quan Sở, ngành các tổ chức chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp trong tỉnh, Hiêp hội doanh nghiệp các tỉnh bạn, thông qua các quan hệ hợp tác này làm tốt những nhiệm vụ sau:
                        - Thực hiện tốt vai trò người đại diện và bảo vệ lợi ích của công đồng doanh nghiệp:
                             + Thông qua các mối quan hệ hợp tác, làm việc với các cơ quan của Nhà nước, Hiệp hội chủ động trong việc truyền đạt các ý kiến nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với Nhà nước.                         Hiệp hội chủ động trong việc tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các cơ chế chính sách, tạo ra môi trường ngày càng thuận lợi cho việc phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.
                             + Trong những năm qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh có những chính sách tích cực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và thu được nhiều thành tựu. các chính sách này cần tiếp tục triển khai sâu rộng và hiệu quả hơn, Hiệp hội sẽ chủ động trong việc phối hợp các cơ quan, ban ngành tỉnh để tổ chức thực hiện tốt các chính sách này và thông qua đó Hiệp hội góp phần tích cực vào việc khẳng định vai trò của doanh nghiệp và doanh nhân trong đời sống kinh tế, xã hội tỉnh nhà vừa tăng cường sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vừa tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.
                             + Hiệp hội chủ động tham gia vào việc đề xuất và thực hiện các chương trình, dự án, nhằm tăng cường vai trò tiên phong của các doanh nghiệp đối với quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển nông thôn, tạo việc làm, duy trì phát triển làng nghề truyền thống, xóa đói giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường…
         1.2 Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức nước ngoài (Chính phủ và phi Chính phủ) thông qua Hiệp hội doanh nghiệpViệt Nam.
              - Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức trong nước là một trong những hướng hoạt động cần được ưu tiên trong 5 năm tới, nhất là đối với các tổ chức Hiệp hội có cùng mục tiêu nhằm thống nhất hành động, nâng cao hiệu quả hoạt động vì mục tiêu chung là hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và tránh cạnh tranh không lành mạnh.
    2. Phát triển hội viên và không ngừng tăng cường lợi ích hội viên
              Phát  triển hội viên và tăng cường lợi ích hội viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Hiệp hội. Thời gian qua các hội viên của Ban vận động đã làm việc tích cực, liên tục nhằm vận động các doanh nghiệp tham gia thành viên Hiệp hội và đã đạt được những kết quả theo kế hoạch đã đề ra.
         2.1. Phát triển hội viên:
              Phát triển hội viên được coi là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Hiệp hội trong giai đoạn 5 năm tới. Công tác phát triển hội viên trong giai đoạn 5 năm tới cần phải đạt được những nội dung chủ yếu sau:
                   - Về số lượng: đế cuối giai đoạn 5 năm Hiệp hội có từ 250 đến 300 hội viên, bao gồm các doanh nghiệp, các tổ chức, Hiệp hội địa phương, các cá nhân là nhà quản lý, nhà khoa học và hội viên liên kết là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
                   - Về chất lượng:
                        + Có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ở hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
                        + Có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp có quy mô khác nhau, hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.
         2.2. Tăng cường lợi ích hội viên:
              Theo kinh nghiệm của các Hiệp hội đang hoạt động cho thấy rằng phát triển hội viên phải luôn đi cùng với củng cố, tăng cường lợi ích hội viên. Bất cứ hội viên nào khi quyết định tham gia Hiệp hội cũng gửi niềm tin và mong muốn nhận được từ Hiệp hội những sự hỗ trợ về cả vật chất, tinh thần và nhất là tư vấn chính sách, pháp luật. Hiệp hội coi phát triển hội viên và tăng cường lợi ích hội viên là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.
              Trong khi tiến hành các hoạt động nhằm tăng cường lợi ích hội viên, những nội dung sau sẽ được chú ý:
                   - Phát triển hội viên và tăng cường lợi ích hội viên được coi là chỉ tiêu đánh giá mức độ thành công của Hiệp hội.
                   - Tăng cường vị thế, tiếng nói của doanh nghiệp; bảo vệ doanh nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình phát triển sẽ là những hoạt động chủ yếu của mục tiêu tăng cường lợi ích thành viên;
                   - Các nhóm hội viên khác nhau, các nhóm doanh nghiệp khác nhau (về quy mô, tính chất) có những yêu cầu khác nhau. Các cơ quan của Hiệp hội cần nắm bắt được các đặc điểm này để có thể lựa chọn được các hoạt động/dịch vụ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của nhóm hội viên hay doanh nghiệp;
                   - Cần có sự thống nhất cao về mục tiêu của việc phát triển hội viên và tăng cường lợi ích hội viên trong cả hệ thống Hiệp hội.
    3. Phát triển tổ chức và nguồn nhân lực
         3.1. Phát triển tổ chức của Hiệp hội
              Ngay sau Đại hội lần I, bộ máy của Hiệp hội được xác lập và bao gồm:
                   - Ban chấp hành;
                   - Ban Thường trực (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký);
                   - Ban kiểm tra;
                   - Ban chuyên môn.
              Các đơn vị trực thuộc.(nếu có)
              Số cán bộ làm việc tại Văn phòng của Hiệp hội dự kiến là 2-3 người.
              Bộ máy của Hiệp hội được tổ chức theo nguyên tắt gọn nhẹ, chuyên trách và kiêm nhiệm, phát triển bộ máy theo mức độ phát triển hội viên và hoạt động của Hiệp hội. Trong 5 năm  tới bộ máy của Hiệp hội sẽ phát triển theo định hướng sau đây:
                   - Tăng số lượng Ủy viên Ban chấp hành (BCH), Ban thường trực (BTT) và điều chỉnh kết cấu của BTT/BCH: số lượng Ủy viên BCH tăng lên phụ thuộc mức tăng của  hội viên Hiệp hội. Cơ cấu của BTT sẽ được điều chỉnh theo hướng cân đối số lượng Ủy viên BCH là đại diện cho các doanh nghiệp ở các ngành, lĩnh vực.
                   - Trong giai đoạn 5 năm tới, Hiệp hội hình thành đầy đủ các ban chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời có thể bố trí một số cán bộ làm việc trong các ban theo yêu cầu công việc (nếu cần).
         3.2. Phát triển nguồn nhân lực
              Như đã quy định trong Điều lệ, Hiệp hội là tổ chức độc lập và tự trang trải tài chính là chủ yếu để tồn tại và phát triển. Chất lượng nguồn nhân lực sẽ là yếu tố quyết quyết định sự thành công của Hiệp hội.               Dự kiến sau đại hội có 2-3 biên chế làm việc tại Văn phòng Hiệp hội. Số cán bộ làm việc tại đây dự kiến sẽ tặng lên khoảng 3-5 người vào những năm sau.
              Để đảm bảo chất lượng cán bộ có đủ năng lực gánh vác nhiệm vụ, công tác cán bộ cần được làm tốt theo nguyên tắc sau:
                   - Tuyển dụng cán bộ theo yêu cầu công việc và theo các tiêu chuẩn tuyển dụng của Hiệp hội.
                   - Thường xuyên đào tạo và đào tạo bổ sung
                   - Có chính sách khuyến khích cán bộ không ngừng học tập nâng cao năng lực chuyên môn.
                   - Chính sách sử dụng lao động phù hợp theo nguyên tắc, chính sách sử dụng lao động và các lợi ích khác gắn với sự đóng góp, kết quả công việc.
    4. Phát triển các hoạt động/dịch vụ nhằm tạo thu nhập cho Hiệp hội  
         Giai đoạn 5 năm đầu tiên kể từ sau Đại hội lần I có thể được chia làm hai giai đoạn:
              - Giai đoạn 1: hình thành (năm đầu).
              - Giai đoạn 2: củng cố phát triển (4 năm tiếp theo)
         4.1. Các hoạt động dự kiến được thực hiện trong một năm đầu là, xây dựng cơ sở vật chất và các ban chuyên môn cho Hiệp hội, bao gồm:
              -  Văn phòng làm việc của Hiệp hội.
              -  Ban tư vấn chính sách, pháp luật.
              - Ban tư vấn đào tạo và Phát triển hội viên.
              - Ban Kinh tế - tài chính.
              - Các chương trình/dự án phát triển sản xuất kinh doanh, tìm kiếm cơ hội, phát triển và thực hiện các dự án hợp tác với các tổ chức quốc tế, trong nước, Trung tâm xúc tiến đầu tư và Thương mại - du lịch tỉnh, Dự án PRISED, Dự án IMPP, Dự án NCĐS, Phòng Thương mai và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) và Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính là hoạt động cần được triển khai sớm, các trọng điểm:
              - Dự án/chương trình hỗ trợ sự hình thành và phát triển của Hiệp hội trong giai đoạn đầu
              - Dự án/chương trình hỗ trợ hội viên của Hiệp hội như đào tạo nghề, đào tạo quản trị doanh nghiệp, phát triển các dịch vụ hổ trợ…
         4.2. Thông tin: Xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin của Hiệp hội (mạng máy tính, cơ sở dữ liệu thông tin). Một số hoạt động thông tin cần, có điều kiện thực hiện sẽ sớm được triển khai (Website, thương mại điện tử,…).
         4.3. Hội chợ, quảng cáo: Tham gia các họat động hội chợ, quảng cáo để giúp doanh nghiệp làm tốt hoạt động tiếp thị, phát triển thị trường. Sớm tiến hành các công tác chuẩn bị để liên kết tổ chức hội chợ cho các doanh nghiệp khi có đủ điều kiện.
         4.4.  Đào tạo: Liên kết, phát triển dịch vụ đào tạo nhằm hỗ trợ các  doanh nghiệp nâng cao kiến thức quản lý doanh nghiệp, kỹ năng kinh doanh, cung cấp lao động có tay nghề cho doanh nghiệp.
              - Hiệp hội chủ trương phát triển một số hoạt động Tư vấn, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh nhằm trực tiếp phục vụ doanh nghiệp, hình thành các các dịch vụ chuyên hỗ trợ doanh nghiệp (đào tạo, tư vấn, thông tin, sở hữu công nghiệp) nhằm tạo ra nguồn thu cho Hiệp hội. 
    5. Về Tài chính của Hiệp hội
         Hiệp hội là tổ chức hoạt động, tự trang trải về tài chính là chính, Hiệp hội chỉ có thể hoạt động có hiệu quả khi tạo ra được một nguồn thu nhập đủ và ổn định.
         5.1. Việc chủ động tạo ra nguồn thu nhập đủ và ổn định sẽ giúp Hiệp hội:
              - Tăng cường uy tín, vị thế của Hiệp hội và nhờ đó làm tốt chức năng là người đại diện và là tiếng nói của công đồng doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh.
              - Chủ động trong việc triển khai các hoạt động của Hiệp hội. Thu hút sự tham gia tích cực của các hội viên.
         5.2. Hiệp hội cần có tài chính để chi thường xuyên cho các hoạt động sau:
              - Chi phí để vận hành bộ máy Hiệp hội
              - Chi phí để triển khai các hoạt động/dịch vụ hỗ trợ, đào tạo doanh nghiệp, cung cấp thông tin, tuyên truyền phát triển hội viên.
         5.3. Nguồn tài chính: Hiệp hội có thể huy động từ những nguồn tài chính sau:
              -  Lệ phí và hội phí do hội viên góp.
              -  Dịch vụ (đào tạo, tư vấn, thông tin, chuyển giao công nghệ,…)
              -  Hỗ trợ thông qua việc tham gia và thực hiện các chương trình, dự án…
              -  Hỗ trợ từ các nhà tài trợ quốc tế, trong nước thông qua các chương trình dự án do Hiệp hội đề xuất.
              -  Hổ trợ từ ngân sách tỉnh(nếu có).
Phần III
    NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC.
         Những giải pháp cần được áp dụng để đảm bảo thực hiện thành công phương hướng hoạt động của Hiệp hội.
    1. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng
         Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao sẽ là biện pháp hàng đầu và quan trọng để đảm bảo thành công phương án hoạt động này.
         1.1. Tuyển dụng cán bộ công khai, theo các tiêu chí đã được xác định căn cứ vào yêu cầu công việc ở từng vị trí của Hiệp hội.
         1.2. Đào tạo và học tập kinh nghiệm công tác chuyên môn của hội, bổ sung và huấn luyện để tạo ra các kỹ năng chuyên nghiệp cho cán bộ hoạt động tại Văn phòng và các Ban của hội.
         1.3. Có biện pháp khuyến khích cán bộ làm việc lâu dài và không ngừng tự học tập nâng cao trình độ.
         1.4. Gắn quyền lợi (vật chất và tinh thần) với kết quả công việc.
    2. Tổ chức bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt và hiệu quả
         Bộ máy của Hiệp hội cần được tổ chức chặt chẽ, linh hoạt và hiệu quả. Hình thành một bộ máy “đầu não” gọn nhẹ bao gồm Ban thường trực, Văn phòng, Ban tư vấn chính sách pháp luật, Ban tư vấn thông tin và đào tạo.
         Hiệp hội chủ động hợp tác và hỗ trợ thành lập các chi hội doanh nghiệp ở các huyện thị, ngành nghề, nhằm tạo thành một hệ thống thống nhất trong toàn tỉnh về tổ chức cũng như hoạt động.
    3. Xây dựng cơ chế hoạt động minh bạch, hiệu quả
         Trên cơ sở Điều lệ của Hiệp hội đã được thông qua tại đại hội và được cơ quan thẩm quyền phê chuẩn, Hiệp hội xây dựng một cơ chế hoạt động rõ ràng, hiệu quả để đảm bảo:
         3.1. Các hoạt động của Hiệp hội đều tuân thủ pháp luật và điều lệ của Hiệp hội.
         3.2. Sự thống nhất điều phối hoạt động;
              - Khuyến khích sự năng động, tích cực của đơn vị, cá nhân đề xuất và thực hiện công việc;
         3.3. Trách nhiệm của tập thể và cá nhân luôn cụ thể, rõ ràng;
         3.4. Lợi ích gắn với sự đóng góp, kết quả công việc.
              Trên cơ sở hoạt động chung như đã nêu ở trên, Hiệp hội sẽ xây dựng và phê chuẩn quy chế làm việc, quy chế này sẽ được xây dựng theo hướng khuyến khích sự năng động, sáng tạo, chịu trách nhiệm của từng thành viên tham gia.

    Trên đây là phương hướng hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2009-2013 được Đại hội lần I nhiệm kỳ 2009-2013 thông qua vào ngày 13/3/2009. Giao cho Ban chấp hành Hiệp hội xây dựng kế hoạch hoạt động, các chương trình cụ thể cho từng năm  tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả.
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 69
  • Tất cả: 224278